Kuidas ma saan osta/tellida/rentida kaupa www.proair.ee veebipoest?

MAKSEKOHUSTUSEGA TELLIMUS – Lisage valitud tooted ostukorvi. Ostukorvis saad teha muudatusi (muuta toodet, eemaldada toode jne). Kui kõik on Sulle sobilik, siis vajuta nupule „JÄTKA OSTUKORVIGA“. 

Saad valida, kas sisened registreeritud kasutajana või ilma (täida vajalikud väljad, vajadusel lisa tarneaadress ja arveldusaadress eraldi). Kui oled valinud sobiva, vajuta „Sisene“ või „JÄTKA“ nupule.

Vali tarne meetod (tulen ise järele; Itella Smart Post; Itella Smart Kuller (kui pakk oma mõõtmetelt ületab Smart Posti tarbeks antud mõõdud, saab kauba tellida ainult tulen ise järele või Samart Kulleriga)). Vajuta nupule „JÄTKA“

Vali endale sobiv makseviis. Pane linnuke kasti „Nõustun kasutustingimustega ja täidan neid“, tutvu ennem üldtingimustega. Kui kõik sobib, vajuta nupule „MAKSEKOHUSTUSEGA TELLIMUS“

Sinu poolt antud e-Posti saabub kiri, „TÄNAME TEID OSTU EEST PROAIR OÜ POEST!“

Sinu tellimus ongi edastatud meile!

TARNE – Kaubad tarnitakse teieni 3-20 tööpäeva jooksul, sõltuvalt makse- ja tarnetingimustest.

MAKSEVÕIMALUSED:

1) RAHA – Sularahas saate tasuda meie väljastuspunktis või kullerile. Hinnale lisandub 0.99% tellimuse töötlemise teenustasu. Kui tasute sularahas kullerile siis lisandub transporditasule veel 2.50 EURi

2) ÜLEKANNE – Saate tasuda arve ülekandega (nii füüsilise kui ka juriidilise isikuna). Tellimuse käsitlemine võtab kauem aega.

3) LIISING – Kui kohe pole vajalikku summat koos, saate kasutada meie liisingu võimalust.

4) KAARDIMAKSE – Kaardimakse võimalus väljastuspunktis.

5) PANGALINK – maksevõimalus kodulehelt

RENT (õhupuhastaja,õhukuivati,õhuniisutaja ja mõõtevahendi rent)

 1. MÕISTED

1.1. Rendileandja – Pro Air OÜ
1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping, milles on fikseeritud rendile antavad Seadmed, renditasu ning muud erikokkulepped. Tasutud arve on kinnituseks lepingusõlmimiseks, e on käsitletav rendilepinguna.
1.5. Seade – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara (sh pisitarvikud), mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
1.6. Üldtingimused – Rendileandja Seadmete rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis, on kohaldatavad Rendileandja poolt sõlmitavatele kõigile Seadmete rendilepingutele ulatuses, milles Pooled ei lepi muus rendisuhet kajastavas dokumendis, sh Lepingus või Kliendilepingus või Arvel kajastatud tingimustes kokku teisiti, ning on Lepingu lahutamatuks lisaks.
1.7. Objekt – renditud Seadme kasutamise aadress.

 1. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:
2.1.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Seadmete osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;
2.1.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate Seadmete omadused, rendihind, tehniline seisund, Seadmete kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded; Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;
2.1.3. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi, lubasid ja õigusi tema poolt renditavate Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks.

 1. LEPINGU SÕLMIMINE JA TÄHTAEG

3.1. Leping loetakse sõlmituks arvates Lepingu allkirjastamisest.
3.2. Rendisuhe algab Seadmete Rendileandja poolt väljastamise ajahetkest ning lõpeb Seadme nõuetekohasel. Füüsilisest isikust Rentnikel on Rendiperioodi maksimaalseks pikkuseks 30 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.3. Kui ei ole muud kokkulepet, arvestatakse Rendiperioodi pikkust päevades (edaspidi: „Rendipäev”). Esimeseks Rendipäevaks on Seadme üleandmise kuupäev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Seadme nõuetekohase tagastamise päev.

 1. SEADMETE ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

4.1. Seade antakse Rentniku kasutusse üle Lepingu sõlmimisel või muu sellekohase kirjaliku aktiga. Seade tuleb tagastada rendileandjale. Rentnik võib Seadme tagastada vabalt valitud päeval, kuid Seade tuleb tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päeval enne kella 17.00. Seadmete väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes tööpäevadel.
4.2. Seadmete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Seadmete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) päeva jooksul kirjalikult, e-posti i teel kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmetega. Kolme (3) päeva möödumisel loetakse, et Seadmed vastavad Lepingus toodud hulgale ning Rentnik ei oma Seadmete kvaliteedi ega tehnilise seisundi osas pretensioone (v.a. võimalikud varjatud puudused, mida ei ole hoolsa kontrollimise käigus võimalik nimetatud aja jooksul tuvastada).
4.3. Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Seadme sai, arvesse võttes normaalset kulumist. Seade tuleb tagastada puhtana. Juhul, kui Seade ei ole tagastamisel korrektselt puhastatud või pakendatud, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult kompensatsiooni 25 eurot.
4.4. Seade tagastatakse sellekohase kirjaliku märke tegemisega Lepingule või eraldi Seadme tagastamise akti alusel, millele kirjutavad alla Poolte esindajad. Kui Seadmete hulk, kvaliteet või tehniline seisund ei vasta tagastamisel Lepingu tingimustele, väljastab Rendileandja vastava akti. Kui Seadmed tagastatakse mitmes osas, väljastab Rendileandja akti peale viimast tagastamist Rentniku vastava sooviavalduse korral.
4.5. Kui Rendileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Seadme uushanke hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.
4.6. Seade loetakse kaotsiläinuks, kui Seadet ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.
4.7. Kui Rentnik ei tagasta Seadet Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Seadme osas valduse taastamiseks.
4.8 Juhul, kui Rentnik ei ole seadmeid 3 (kolme) päeva jooksul Lepingu lõppemisest tagastanud on Rendileandjal õigus organiseerida Seadmete lahti monteerimine, puhastus ning transport tagasi. Lahti monteerimise, puhastuse ja transporti kulud katab täies mahus Rentnik.

 1. RENDITASU JA TAGATISRAHA

5.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Seadmed Rentnikule rendile Seadme üleandmise ajahetkel kehtiva renditasu alusel. Kehtiv renditasu on välja toodud vastava Seadme juures Rendileandja kliendihaldussüsteemis ning nähtav Rendileandja kodulehel. Rendileandja võib kehtivat renditasu igal ajal muuta, kuid selline muudatus ei oma mõju enne renditasu muutmist Lepingu alusel Rentnikule juba üleantud Seadmete renditasule. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult ettemaksu tasumist. Kui ei ole teistmoodi märgitud, siis Rendileandja kodulehel märgitud hindadele lisandub käibemaks. Renditasu sisaldab tasu üksnes Seadme kasutamise eest. Renditasu ei sisalda muuhulgas tasu punktis 6.1 nimetatud teenuste eest, Seadmetes kasutatava kütuse, määrdeainete jm tavapärase kasutamisega seotud kulutusi. Eelnimetatud teenuste eest tasutakse vastavalt Rendileandja või teenust osutava kolmanda isiku poolt kehtestatud sellekohasele hinnakirjale. Rasketehnika rendi päevahind sisaldab kuni 8 (kaheksa) mototundi, iga järgnev tund tasutakse tunnihinna alusel.
5.2. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel. Juriidilisest isikust Rentnikele väljastatakse rendiarved Rendiperioodi jooksul 2 (kaks) korda kalendrikuus, reeglina 15-ndal ja 30-ndal kalendripäeval. Kui Rendileandja ei ole teisiti määranud, kohustub Rentnik tasuma arve 14 (neljateist) päeva jooksul arve väljastamise kuupäevast. Füüsilisest isikust Rentnikule väljastatakse rendiarve Seadme tagastamisel või Lepingu lõppemisel. Arve mittesaamine ei vabasta Rentnikku arve maksmise kohustusest. Rentnik kohustub Rendileandjat teavitama arve mittesaamisest 10 (kümne) päeva jooksul. Pooled loevad, et Rentniku poolset arve kättesaamist tõendab muuhulgas Rendileandja poolt arvete väljastamisel kasutatava kolmandast isikust teenusepakkuja sellekohane logifail. 
5.3. Renditasu makstakse rendiarvete alusel Lepingus või Kliendilepingus fikseeritud viisil ja tähtajaks. Füüsilisest isikust Rentnikud on kohustatud teistsuguse kokkuleppe puudumisel tasuma renditasu hiljemalt Seadme tagastamisel. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas rendipunkti.
5.4. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult nii enne Seadme Rentniku kasutusse andmist kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Seadmete uushanke hinda.
5.5. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.
5.6. Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt ühe nädala möödumisel pärast Seadme tagastamist, mille rendile- või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine.
5.7. Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Seadme rendileandmisega seoses tasutud tagatisraha ja/või ettemaksu summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Seadme rendileandmisega seoses, samuti teiste rendile antud Seadmetega seoses.
5.8. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.

 1. TEENUSTE JA VARA MÜÜK

6.1. Poolte kokkuleppel võib Rendileandja osutada Rentnikule eraldi tasu eest muuhulgas järgmiseid teenuseid: Seadmete projekteerimine, paigaldamine, lahti monteerimine, paigaldamise järelevalve, seadistus, transport, puhastamine, seadmete peale- või maha laadimine, seadmete operaatorteenus.
6.2. Poolte kokkuleppel müüb Rendileandja Rentnikule Seadmeid ja/või Seadmete rendiga kaasnevaid tarvikuid (nt tellingukile, lihvkettad, tolmuimeja kotid jne). Kuni ostuhinna täieliku tasumiseni jääb vara omand Rendileandjale (omandireservatsioon).

 1. POOLTE KOHUSTUSED

7.1. Rentnik on kohustatud:
7.1.1. kasutama renditud Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega.
7.1.2. järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Seadet vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
7.1.3. järgima Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, sh tagama Seadmega töötavate Rentniku töötajate poolt nõuetekohaste kaitsevahendite (sh kaitseriietus) kasutamise, samuti tagama Objektil, kus Seadet kasutatakse, kõigi ohutusnõuete täpse järgimise.
7.1.4. ilma Rendileandja kirjalikult, e-posti või faksi teel antud kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet.
7.1.5. teatama Rendileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest, õlilekkest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.
7.1.6. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses.
7.1.7. tagama omal kulul Seadme tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Seadme hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega.
7.1.8. teatama Rendileandjale koheselt Seadme asukohaks oleva Objekti aadressi muutumisest. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
7.1.9. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest.
7.1.10. tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.
7.2. Rendileandja on kohustatud:
7.2.1. andma Seadme Rentnikule üle ning tagama Seadme vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele.
7.2.2. tegema Seadmele remonti, mida ei hõlma Üldtingimuste p 7.1.7 Kui Seadme remondivajadus on tingitud Seadme mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Pooled mõistavad, et Lepingu täitmise eesmärgil töödeldakse isikuandmeid vastavalt Rendileandja Privaatsuspoliitikale, mis asuvad https://www.proair.ee/privaatsuspoliitika/ .
8.2. Lepingut täites ja üksteisele edastatud andmeid töödeldes Pooled:
8.2.1. alluvad nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi – Määrus), isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist;
8.2.2. teevad koostööd ning pakuvad vastastikkust abi nii palju kui võimalik, et teine Pool saaks täita kohustusi, mis tulenevad isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest; 
8.2.3. tagavad andmesubjekti õigused, mis on sätestatud Määruses, sealhulgas, kuid mitte üksnes, vastused andmesubjekti päringutele, taotlustele või kaebustele;
8.2.4. teavitavad üksteist kirjalikul teel, kui on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine seoses teise Poole poolt edastatud isikuandmetega, märkides ära kahjulike tagajärgede iseloomu, ulatuse ja leevendamiseks kasutusele võetud või soovituslikud meetmed. 
8.3. Rentnik:
8.3.1. teavitab kõiki füüsilisi isikuid (esindajad, töötajad), kes on seotud Lepingu täitmisega, et nende isikuandmed edastatakse Rendileandjale ja et Rendileandja töötleb neid isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil. Füüsilisi isikuid tuleb teavitada enne nende kaasamist Lepingu täitmisse või nende isikuandmete edastamist Rendileandjale. Rentnik kohustub neid füüsilisi isikuid teavitama sellest, et Rendileandja on nende isikuandmete suhtes vastutav töötleja ning töötleb neid isikuandmeid, tutvustades füüsilisele isikule Rendileandja privaatsussätteid. 
8.3.2. on kohustatud esitama tõendid punktis 8.3.1. sätestatud informatsiooni esitamise kohta, kui Rendileandja seda nõuab;
8.3.3. ei edasta Rendileandjale selliste isikute isikuandmeid, keda ei ole teavitatud isikuandmete edastamisest Rendileandjale ega andmete töötlemisest Rendileandja poolt;
8.3.4. tagama, et punktis 8.3.3. sätestatud keeldu järgitakse kõigi Rentniku poolt lepingu täitmiseks kaasatud isikute poolt;
8.3.5. reageerib adekvaatselt Rendileandja teavitustele seoses paranduste, kustutamise või piirangutega isikuandmete töötlemisel, mis on Rentnikule edastatud Rendileandja esindajate ja töötajate kohta Lepingu täitmise eesmärgil. Selle jaoks kohustub Rentnik:
8.3.5.1. vastu võtma Rendileandja teavitused ja kinnitama Rendileandjale nende kättesaamisest; 
8.3.5.2. korraldama isikuandmete suhtes korrigeerivaid toiminguid ja muid tegevusi, mis on ettenähtud teavitustes ning sealjuures teavitama Rendileandjat nende teostamisest;
8.3.5.3. teavitama Rendileandjat Rentniku töötajate ja esindajate isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise vajadusest; 
8.4. Punktis 8.2. ja selle alampunktid ning 8.3.5. alapunktis sätestatud kohustused ei kohaldu füüsilisest isikust Rentnikule ning isikuandmeid, mis on talle edastatud, töödeldakse eranditult isiklike või koduste tegevuste käigus.

 1. VASTUTUS

9.1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis või kindlustushüvitis, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.
9.2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Seadmete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Seadmete rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Seadme normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest. Juhul, kui Seade renditakse Rentnikule koos operaatori teenusega, siis Rentnik ei vastuta Seadme kahjustumise eest. Seadme rentimisel operaatori teenusega kohustub Rentnik tagama üldise ohutuse objektil. Rendileandja ei vastuta Seadme ja operaatori töö korralduse eest ning seadme tööst tingitud riskide eest, sh valedest instruktsioonidest või Poolte vahel kokku lepitud konkreetsest tööülesandest väljaspool tekkinud kahjude eest.
9.3. Seadmete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Seadme uushanke hind, kahjustumise korral aga Seadme kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.
9.4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Seadmete kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest. Kasutamisjuhendis oleva võimaliku vea tõttu tekkinud kahju eest vastutab Rendileandja.
9.5. Rendileandja vastutus Seadme katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Seadme väljavahetamise, selle võimatusel aga Seadme remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Seadme Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta kasutusjuhendis sisalduvast veast tuleneva kahju ega Seadme funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt saamata jäänud tulu või kolmandate isikute poolt Rentnikule esitatud nõuete eest, Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest. Rendileandja ei vastuta eelmises lauses kirjeldatud kahjude eest ka juhul, kui kahju tekkimine on seotud Seadme Rentnikule Lepingus kokku lepitud ajast hilisema üleandmisega, v.a. Rendileandja poolse tahtluse või raske hooletuse korral.
9.6. Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Seadme üleandmisest Rentnikule.

 1. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

10.1. Leping lõpeb Seadme tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel, ning Lepingu kõigi kohustuste täitmisel Poolte poolt.
10.2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikult, e-posti või faksi teel vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette, kui:
10.2.1. Rentnik ei ole tasunud Lepingu järgset mistahes makset 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest;
10.2.2. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Seadme seisund või tekib oht Seadme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;
10.2.3. Rentnik annab Seadme kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;
10.2.4. juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
10.2.5. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.

 1. MUUD TINGIMUSED

11.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikult, e-posti või faksi teel, kui Lepingust ei tulene teisiti.
11.2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel.
11.3. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
11.4. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.